Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki  wynosi 8.945.500,00 zł. (osiem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 89.455 (osiemdziesiąt sześć tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł. (sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały obejmuje Miasto Bełchatów.