Statut prawny

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało zawiązane aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr 4641/1997 dnia 30.12.1997r., jako jednoosobowa Spółka gminy Miasto Bełchatów w trybie art.158 i następnych Kodeksu handlowego. Zatwierdzone Decyzją nr 77 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 02.02.1998r. PM-4/394/98.  Obecnie nazwa udziałowca brzmi Miasto Bełchatów. Miasto Bełchatów posiada 100% udziałów Spółki.

Nazwa Spółki brzmi:  „Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy: „Bełchatowskie TBS”  Sp. z o.o.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.z 2013r. , poz.255, z późn. zm.), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki.

Załącznik: Akt założycielski: AKT 2018.07.04tekst jed KRS

siedziba: ul. Fabryczna 1/1HA , 97-400 Bełchatów,
Krajowy Rejestr Sądowy- Rejestr Przedsiębiorców – nr 0000134822 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
REGON 590601969
NIP 769-17-97-535

Podstawowy numer rachunku bankowego:
98 1020 3958 0000 9402 0015 1506 PKO BP S.A.