O nas

 • STATUS PRAWNY, udziałowcy, geneza firmy

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało zawiązane aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr 4641/1997 dnia 30.12.1997 r., jako jednoosobowa Spółka gminy Miasto Bełchatów w trybie art.158 i następnych Kodeksu handlowego. Zatwierdzone Decyzją nr 77 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 02.02.1998 r. PM-4/394/98.  Obecnie nazwa udziałowca brzmi Miasto Bełchatów. Miasto Bełchatów posiada 100% udziałów Spółki.

Nazwa Spółki brzmi:  „Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy: „Bełchatowskie TBS”  Sp. z o.o.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.z 2013r. , poz.255, z późn. zm.), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki.

Załącznik: Akt Założycielski

siedziba: ul. Fabryczna 1/1HA , 97-400 Bełchatów,
Krajowy Rejestr Sądowy- Rejestr Przedsiębiorców – nr 0000134822 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
REGON 590601969
NIP 769-17-97-535

Podstawowy numer rachunku bankowego:
98 1020 3958 0000 9402 0015 1506 PKO BP S.A.

 • Przedmiot działania

Siedzibą Spółki jest miasto Bełchatów, terenem działania miasto i gmina Bełchatów. Na zasadach zlecenia Spółka może wykonywać swą działalność na terenie sąsiednich gmin.

Zasoby mieszkaniowe Spółki przeznacza się wyłącznie na wynajem po umiarkowanych czynszach dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno własnego mieszkania.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

 • Nabywać budynki mieszkalne;
 • Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
 • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
 • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.
 • WŁADZE

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Prezydent Miasta Bełchatowa,

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

Rada Nadzorcza Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Krzysztof Magnucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Hofman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Wyczachowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Bełchatowskiego TBS Sp. z o. o.

Zbigniew Kuchciak – Prezes Zarządu

 

 • KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki  wynosi 10545.500,00 zł. (dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 105.455 (sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł. (sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały obejmuje Miasto Bełchatów.