Tablica ogłoszeń

  • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU INWESTYCJI

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU INWESTYCJI  ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  W ŁODZI    

Nazwa zadania:  „Docieplenie ścian wraz z kolorystyką elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bełchatowie przy Al. Wyszyńskiego 6”

 Wartość ogólna zadania: netto 1.272.512,25zł.

 Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Łodzi:  Pożyczka na dofinansowanie zadania w kwocie 1.000.000 zł.                                        

 Opis zakresu projektu: 

W budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 6 w Bełchatowie będą wykonane następujące prace budowlane:

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

– docieplenie ścian budynku;

– docieplenie stropodachu;

– wymiana rynien i rur spustowych

Zakres robót demontażowych i przygotowawczych:

– demontaż istniejącej opaski wokół budynku;

– wykonanie w 2 etapach odcinkowych (2m) wykopów odsłaniających ściany fundamentowe; (w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i statyki budynku etap II będzie możliwy po wykonaniu robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian fundamentowych, w wykopie z etapu I włącznie z utwardzeniem i ustabilizowaniem gruntu zasypowego;

– demontaż rur spustowych wraz z pasem podrynnowym, nadrynnowym i koszami odpływowymi;

– demontaż obróbek blacharskich i parapetów;

– demontaż  istniejących zwodów pionów instalacji odgromowej;

– demontaż okien;

– oczyszczenie ścian i stropów z części podłoża, osypujących się cząstek i wykruszających się warstw ściany elewacji oraz innych nieczystości tj. pyłów, kurzu lub innych organicznych zabrudzeń za pomocą myjki ciśnieniowej;

– wykonanie remontu podłoża ściany, podokienników;

– oczyszczenie powierzchni połaci dachowych.

Zakres robót budowlanych:

– wykonanie napraw krawędzi otworów okiennych wraz z odtworzeniem spadków pod parapety;

– wykonanie napraw obróbek blacharskich i ścian kominowych powyżej połaci dachowych;

– korekta długości dystansów do instalacji odgromowej;

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych (geomembrana ochronna, pionowa izolacja przeciwwodna, styrodur);

– montaż nowych zwodów pionów instalacji odgromowej;

– montaż nowych okien;

– wykonanie docieplenia ścian kondygnacji nadziemnych o grubościach rozmieszczonych wg części graficznej PB, w technologii lekko-mokrej z płyt wełny mineralnej o grubości 8 i 16 cm, mocowanie płyt klejem systemowym oraz specjalnymi dyblami, zakończonymi plastikowymi główkami termoochronnymi, zakotwionymi w ścianie na głębokość co najmniej 7 cm;

– wykonanie osłony punktów kotwienia za pomocą nakładek wykonanych ze styropianu o minimum 1,5 cm;

– po stwardnieniu i związaniu zaprawy klejowej (min. 2 dni) pod płytami styropianowymi będzie wykonane zbrojenie siatką z włókna, zatopioną w elastycznej masie szpachlowej;

– wykonanie wzmocnień wszystkich wypukłych narożników za pomocą profili aluminiowych z siatką;

– wykonanie docieplenia stropodachu z prefabrykowanych modułów: wełna, papa podkładowa;

– wykonanie izolacji przeziwwodnej krawędziowej ścian i kominów wystających ponad powierzchnię dachu (systemowe taśmy izolacyjne);

– wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej NRO;

– nałożenie środka gruntującego na ściany;

– nałożenie wyprawy tynkarskiej na ściany tynk wierzchni silikonowy barwiony w masie na kolor zgodny z częścią graficzną;

– montaż parapetów;

– montaż obróbek blacharskich;

– montaż rur spustowych 150 mm, rynien 200 mm z tworzywa sztucznego wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym;

– odtworzenie instalacji odgromowej;

– odtworzenie opaski wokół budynku o nawierzchni z istniejącej kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej;

– wykonanie tynku żywicznego zgodnie z częścią graficzną;

– inne roboty towarzyszące

 link do strony:     

 http://www.zainwestujwekologie.pl/

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  W ŁODZI